Súhlasy dotknutých osôb

E-shop (v obchodných podmienkach alebo pri registrácii)

Pri objednávaní/registrácii budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tieto údaje sú potrebné pre dodanie Vami objednaného tovaru, alebo služby na Vami zadanú adresu. Spoločnosť Ing.Libor Javro – výživové štúdio SH NUTRITION., prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov. Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely.

Nový nadpis na úrovni ochrany osobných údajov: „Informácie o spracúvaní osobných údajov“

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám podľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Ing.Libor Javro – výživové štúdio SH NUTRITION, so sídlom 916 16 Krajné 43, IČO: 36177245.

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame tieto osobné údaje našich zákazníkov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

 • Advokátske a právne kancelárie

 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov v prípade plnenie zmluvy je po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:

 • na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili,

 • na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • na obmedzenie spracúvania,

 • na prenositeľnosť údajov k inému prevádzkovateľovi

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 882 810, písomne na adrese 916 16 Krajné 43 alebo e-mailom na info@vyzivovestudio.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

V prípade požiadavky na informácie sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 882 810, písomne na adrese 916 16 Krajne 43 alebo e-mailom na info@vyzivovestudio.sk.